Adatvédelmi irányelvek

A FÜGGETLENEK SZIVE ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen tájékoztató www.szinvavarosaert.hu weboldalhoz, Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület facebook oldalához kapcsolódó adatkezelési és adatvédelmi kérdéseken túl kitér az Egyesület online és személyes kérdőívezésekor használt adatlapok pontos adatkezelésére is!

Az adatkezelő meghatározása, az adatvédelmi tisztviselő adatai

www.szinvavarosaert.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Portál vagy honlap) a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület (székhely/levelezési cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 57. II. emelet 206.; Adószám: 19154358-1-05;  bejegyző hatóság: Miskolci Törvényszék ; Cégjegyzékszám: 05-02-0065860; számlavezető bank: CIB Bank Zrt.; bankszámlaszám: 10700086-71383271-51100005; kapcsolat: e-mail: szive@szinvavarosaert.hu  - a továbbiakban: Üzemeltető) működteti és tartja fenn. A jelen adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató) a Portál üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az Üzemeltető adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:
dr. Kónya Zsuzsanna Terézia
Tel: 06 20 416 01 58
E-mail: adatvedelem@szinvavarosaert.hu

Technikai adatkezelőként a Datadat OÜ (regisztrációs száma: 14680412, adószáma: EE102152445, székhelye: Pärnu mnt 158/2-88, 11317 Tallin, Észtország) és a Manychat Inc (535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, United States) működik közre, amely szolgáltató a CRM rendszerünk működtetéséhez csak olyan informatika szolgáltatásokat vesz igénybe (CRM rendszer, e-mail rendszer, analitikai rendszer, hirdetés-kezelő rendszerek stb.), amelyek garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba, nem használják a jelen nyilatkozatban foglalt célokon túl semmilyen más célra.

További technikai adatkezelőként működik közre a Comnica KFT. (1119 Budapest, Mohai út 38.; + 36 1 255 0990; info@comnica.com), amely cég alvállalkozóként mobiltelefonszám-alapú SMS küldési és fogadási szolgáltatást biztosít a beleegyező nyilatkozatban és jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok körén belül. A Comnica KFT részére de-perszonalizált mobiltelefonszám-listát adunk át, amelyre jogszerűen tettünk szert, és ők ezt a listát harmadik fél részére tovább nem értékesíthetik, valamit a munka lejárta után minden megkapott adatot, minden keletkezett adatot és minden származtatott adatot 30 napon belül megsemmisíteni kötelezettek.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatfeldolgozóként a Datadat OÜ és a Manychat Inc működik közre, biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket. Az általunk igénybevett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A Portál használatának megkezdésével a Felhasználók tudomásul veszik a jelen Tájékoztató feltételeit.  A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Portál nyitóoldalán.

A jelen Tájékoztatóban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Portál felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (Szabályzat) meghatározott nagybetűs kifejezésekkel, továbbá összhangban áll a GDPR 4. cikkében felsorolt fogalmak meghatározásaival. A jelen Tájékoztató a Szabályzat részét képezi.

Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.) r2. § (2) bekezdésében meghatározott Infotv.-rendelkezések

Az adatkezelés elvei

Az Üzemeltető megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok, illetve adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság); 
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság); 
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság); 
 • olyan formában tárolja, amely az Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • Továbbá oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelést a közéletben részt vevő helyi civil szervezetként végezzük. Ennek célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani azokkal a rajongókkal, szimpatizánsokkal, nézőkkel, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységünkkel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekezzük minél relevánsabbá tenni a számukra, hogy olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket videóink, nyilatkozataink és más alkotásaink, közösségi média posztjaink megjelenéséről; az általunk feldolgozott társadalmi-szakpolitikai jelenségekről; az általunk szervezett eseményekről; politikai-szakpolitikai kezdeményezéseinkről; a közélettel kapcsolatos, véleményünk szerint releváns aktuális ügyekről; közéleti tevékenységünkről, meghívjuk őket rendezvényekre, eseményekre, valamint kérjük a támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velünk kapcsolatba lévő érdeklődők megadnak a Messenger csatornánkon keresztül; Facebook oldalunkon; Instagram oldalunkon; YouTube csatornánkon, az általunk üzemeltetett honlapokon, petíciós oldalunkon, saját maguk adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként.

Ilyen Facebooktól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velünk Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődők milyen témák iránt érdeklődtek a közszereplői Facebook oldalainkon, a petíciós és konzultációs weboldalainkon, a Messenger csatornánkon.

A CRM rendszerünkbe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt.

Az adatkezelési folyamat a kérdőívezésben részt vevő részére átadott adatbekérő regisztrációs lappal veszi kezdetét.

A regisztrációs lapon bekért adatok a kérdőívezés megszervezéséhez és megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

Ezek az adatok a következők: név, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, ilyen például a regisztrációs adatlapon bekért adatok köre, melyek hiányában a kérdőívezések nem valósulhatnak meg.

A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben, mely esetében az email tárgya ez kell, hogy legyen: “Hozzájárulás visszavonása” és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

Kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz?

Egyesület tagjai, tisztségviselői, az egyesület által az adatok elemzésére és feldolgozásra írásban megbízott személyek, valamint az adatvédelmi tisztviselő.

Adatbiztonság:

A regisztrációs lapon bekért adatokat, valamint az aláírt jelenléti íveket jogosulatlan nem tekintheti meg, harmadik félnek nem adjuk át, valamint az adatok a fent nevezett módon biztonságosan, elzárva vannak tárolva a GDPR előírásainak megfelelően!

A regisztrációs lapon bekért adatok a kérdőívezés előkészítési és megvalósítási szakaszainak idejére elengedhetetlenül szükségesek, tárolásuk papír alapon kulccsal zárható szekrényben valamint elektronikusan jelszavas védelemmel ellátott fájlszerveren történik. Az adatok a kérdőívezés végeztével belső statisztikák készítéséhez anonimizálva kerülnek felhasználásra. 

Adatkezelés időtartama:

A regisztrációval kapcsolatban megadott, és a regisztrált felhasználók által adatokat az Üzemeltető az adott ügyfélfiók fennállásáig kezeli. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Üzemeltető a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli.

A Portálon végzett egyes adatkezelések ismertetése

Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldal látogatói, regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

 • a Portálon regisztráló látogatók esetében: az Üzemeltető a regisztráció elvégzése, és a regisztrált felhasználók által igényelt, igénybe vett szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli a honlap regisztrációs lapjának kitöltésével a regisztrált felhasználók által megadott adatok, ideértve a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő, lakcím (ország, irányítószám, város), e-mail cím, érdeklődési kör, telefonszám, mobiltelefonszám, közösségi médiához tartozó azonosító, hírlevél feliratkozás, iskolai végzettségi adatok többek között annak az érdekében is, hogy részükre a Portál működésével kapcsolatban technikai, nem marketing üzeneteket is küldjön; és 
 • a Portál használata során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, ideértve nem kizárólagosan a következő adatokat: az Üzemeltető által szervezett eseményekre való jelentkezéssel, az azokon való részvétellel, azok értékelésével kapcsolatos adatok, a Portálon végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatok, amelyeket az Üzemeltető a Felhasználó által igényelt, igénybe vett szolgáltatások nyújtása érdekében kezel. 

Hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezeléssel érintett személyek: a hírlevélre feliratkozó felhasználók.

Az adatkezelés célja

Az Üzemeltető eDM adatbázisában történő regisztráció, és ezt követően a Felhasználókkal való kapcsolattartás, saját vagy az Üzemeltető partnereihez kapcsolódó termékekről, szolgáltatásokról, rendezvényekről, nyereményjátékokról szóló és egyéb témákkal kapcsolatos megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintettek hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

Speciális érintetti jogok

Az érintett Felhasználók a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az adatvedelem@szinvavarosaert.hu email címre, vagy az Üzemeltető székhelyére küldött (a személyes azonosítását lehetővé tevő) üzenettel, vagy bármelyik hírlevélben a „Leiratkozás” gombra kattintással.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. eDM) megtiltására vonatkozó kérelmeket is: 

E-mail: a.szinva.varosaert@gmail.comadatvedelem@szinvavarosaert.hu

Ideiglenes postai cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 57. II. emelet 206.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Ads szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Ads remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A Felhasználó (érintett) jogosultságai

Az érintett jogosult: 

 • arra, hogy személyes adatai tekintetében az Üzemeltetőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és számos információhoz (pl. adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, a kezelt adatok másolata stb.) hozzáférést kapjon.
 • személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérni; 
 • arra, hogy bizonyos keretek között adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már nem szükséges azon célból, amelyre azokat az Üzemeltető gyűjtötte, vagy a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta. A Felhasználó abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az Üzemeltető az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az Üzemeltető köteles személyes adatait törölni. Az Üzemeltető bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Felhasználó megfelelően tájékoztatásra kerül; 
 • arra, hogy adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését; 
 • arra, hogy a rá vonatkozó, az Üzemeltető által hozzájárulása alapján kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérheti azok másik adatkezelőnek történő továbbítását is; 
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az érintett Felhasználónak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Üzemeltetővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Felhasználó ezt nem kívánja, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes más adatvédelmi hatósághoz fordulni.

A NAIH elérhetőségei:

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban vagy más módon – az érintett kérésére, személyazonosságának más módon való igazolását követően szóban - ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az adatkezelő a módosításról a Portálon rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja az érintetteket.

Adattovábbítás

A személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre nem továbbítunk. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.

NÉVJEGY

Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület célja: közösségfejlesztés, a miskolci lakosság közérzetének javítása, a közügyek iránti nagyobb érdeklődés felkeltése. Vélemények és javaslatok gyűjtése, az alkotó lokálpatriotizmus erősítése.

IMPRESSZUM

Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület

Székhely/cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 57. II. emelet 206.

Kapcsolat: e-mail: szive (kukac) szinvavarosaert.hu

A bejegyző hatóság: Miskolci Törvényszék

Cégjegyzékszám: 05-02-0065860

AZ EGYESÜLETRŐL

Tizenegy tettre kész miskolci, politikai pártoktól független lokálpatrióta szövetkezett arra, hogy aktívan részt vegyen Miskolc közéletében. Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél tenni a városért!

ALAPÍTÁS

2019. március 26.